Raport periodic de activitate al U.A.T Sohatu pentru anul 2021

17 oct. 2022 | Anunturi

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Anexa 6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/2002, U.A.T. comuna Sohatu face public Raportul de activitate pentru anul 2021.

Misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare.

Conform prevederilor Legii nr.544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, asigurând accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, aceasta fiind misiunea instituției.

Misiunea Primăriei comunei Sohatu este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale printr-o comunicare reală și eficientă cu cetățenii care să conducă la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la atingerea unui nivel performant de exercitare a actului administrativ. Primăria comunei, duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Asigurarea accesului la informațiile de interes public către cetățeni, persoane fizice sau juridice, indiferent de naționalitate, etnie sau clasă socială domiciliați sau nu în comuna Sohatu, se face prin intermediul Compartimentului de relații cu publicul, registratură, persoana desemnată în acest scop fiind doamna Mircea Mirela secretar-dactilograf în cadrul Primăriei Sohatu.

Activitatea de informare a presei se face de către domnul Primar.

În decursul anului 2021 au fost realizate lucrările pentru finanțarea VII în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ- teritoriale.

Au fost implementate următoarele proiecte:

 • Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Sohatu și Progresu, comuna Sohatu, jud. Călărași.
 • înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Sohatu, jud. Călărași
 • Asfaltare străzi și drumuri de interes local în comuna Sohatu, jud. Călărași – 13,304 km
 • Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Sohatu, jud. Călărași – 7,924 km
 • Asfaltare străzi și drumuri de interes local în comuna Sohatu, Călărași-rest de executat

în comuna Sohatu sunt două școli, Școala generală nr.l Sohatu și Școala Generală nr.l Progresu, unde învață 250 elevi, în spații corespunzătoare de Învățat și două grădinițe una în Sohatu și una în Progresu cu un număr de 60 de preșcolari.

Indici de performanță, de prezentare a gradului de realizare a acestora în cursul anului 2021.

În cursul anului 2021 au fost respectate prevederile legale privind aplicarea Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prin următoarele acțiuni:

 • este organizat un punct de informare – documentare, potrivit art.5 alin.(4) lit. b) din Legea nr.544/2001, estimând că acesta a fost vizitat de circa 600 de persoane;
 • s-a întocmit raportul anual de activitate , conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat în monitorul oficial local și la avizierul primăriei;
 • s-a publicat buletinul informativ, cu informațiile de interes public comunicate din oficiu, conform art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat în monitorul oficial local și la avizierul primărie;
 • informațiile de interes public au fost aduse la cunoștința cetățenilor prin afișare la avizierul primăriei Sohatu;
 • pentru solicitările verbale răspunsul a fost dat pe loc sau persoanele au fost îndrumate să solicite în scris informațiile de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal.

Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice.

Situația statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.544/2001, privind furnizarea informațiilor de interes public, în anul 2021, este următoarea:

 • numărul total de solicitări de informații de interes public = 10
 • numărul total de solicitări respinseși
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • utilizarea banilor publici = 2
  • modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice = 1
  • acte normative, reglementări = 3
  • activitatea liderilor instituției = 1
  • modul de aplicare a Legii nr.544/2001 = 0
  • altele, situație facturi, certificate urbanism și autorizații de construire = 2
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public = 0 lei
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare : circa 50 persoane

Ca urmare a celor prezentate la punctele nr.2 și 3, raportat la obiectivele primăriei comunei Sohatu de a desfășura activitatea într-o manieră deschisă față de public și de a asigura accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor prevăzute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse.

Administrația publică locală

în anul 2021 Consiliul local al comunei Sohatu a fost convocat în 9 ședințe de consiliu ordinare și 2 ședințe de consiliu extraordinare, toate au fost ședințe publice, au fost adoptate un număr de 41 hotărâri de consiliu cu caracter normativ și individual.

Primarul comunei Sohatu a emis un număr de 112 de dispoziții dintre care asistență socială și autoritate tutelară 69, convocare Consiliu Local 12, resurse umane 8, constituire comisii 10, altele (virări de credite, rectificări de stare civilă, măsuri organizatorice) 13.

Din punct de vedere economic în anul 2021 veniturile bugetare totale încasate de comuna Sohatu au fost de 5.131.859 lei, iar cheltuielile au fost de 3.660.393 lei.

Informații despre litigii în care este implicată Primăria comunei Sohatu

în anul 2021 au fost înregistrate la Primăria comunei Sohatu un număr de peste 13 procese aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Activitatea curentă a instituției este asigurată în permanență de către: primar, viceprimar, 3 funcționari publici și 3 persoane contractuale angajate cu normă întreagă.

Pentru anul 2021, în cadrul activității cu furnizarea informațiilor de interes public din cadrul primăriei comunei Sohatu, au fost stabilite obiective generale care să îmbunătățească procesul de comunicare dintre cetățeni și administrația publică locală și să asigure accesul în condiții optime a cetățenilor la informații precum și reducerea timpului de răspuns la solicitările publice furnizate la cerere.