Raport periodic de activitate al U.A.T Sohatu pentru anul 2020

19 oct. 2022 | Anunturi

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de  interes public, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Anexa 6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/2002, U.A.T. comuna Sohatu face public Raportul de activitate pentru anul 2020.

Misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare.

Conform prevederilor Legii nr.544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, asigurând accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, aceasta fiind misiunea instituției.

Misiunea Primăriei comunei Sohatu este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale printr o comunicare reală și eficientă cu cetățenii care să conducă la îmbunătățirea calității serviciilor oferite și la atingerea unui nivel performant de exercitare a actului administrativ.

Asigurarea accesului la informațiile de interes public către cetățeni, persoane fizice sau juridice, indiferent de naționalitate, etnie sau clasă socială domiciliați sau nu în comuna Sohatu, se face prin intermediul Compartimentului de relații cu publicul, registratură, persoana desemnată în acest scop fiind doamna Mircea Mirela secretar-dactilograf în cadrul Primăriei Sohatu.

Activitatea de informare a presei se face de către domnul Primar.

în decursul anului 2020 au fost realizate următoarele proiecte de investiții:

  1. Lucrări de Pietruire parte carosabilă și amenajare elemente de curgerea apelor pe străzi în comuna Sohatu, sat Sohatu și sat Progresu, județul Călărași
  2. Contract de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale ETAPA II.
  3. Cerere de Achiziționare BULDOEXCAVATOR în comuna Sohatu, județul Călărași prin

în comuna Sohatu sunt două școli, Școala generală nr.l Sohatu și Școala Generală nr.l Progresu, unde învață 302 elevi, în spații corespunzătoare de învățat și două grădinițe, respectiv Sohatu și Progresu.

Indici de performanță, de prezentare a gradului de realizare a acestora în cursul anului 2020

în cursul anului 2020 au fost respectate prevederile legale privind aplicarea Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, prin următoarele acțiuni:

– este organizat un punct de informare – documentare, potrivit art.5 alin.(4) lit. b) din Legea nr.544/2001, estimând că acesta a fost vizitat de circa 500 de persoane;

s-a întocmit raportul anual de activitate , conform art.5 alin.(3) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat în monitorul oficial local și la avizierul primăriei;

s-a publicat buletinul informativ, cu informațiile de interes public comunicate din oficiu , conform art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001, care a fost publicat în monitorul oficial local și la avizierul primărie;

informațiile de interes public au fost aduse la cunoștința cetățenilor prin afișare la avizierul primăriei Sohatu;

pentru solicitările verbale răspunsul a fost dat pe loc sau persoanele au fost îndrumate să solicite în scris informațiile de interes public, cererile fiind rezolvate în termenul legal.

Scurta prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la obiectivele autorității sau instituției publice.

Situația statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr,544/2001, privind furnizarea informațiilor de interes public, în anul 2020, este următoarea;

  • numărul total de solicitări de informații de interes public = 3
  • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interest

utilizarea banilor publici = 1

modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice = 2

acte normative, reglementări = 0

activitatea liderilor instituției – 0

modul de aplicare a Legii nr.544/2001 – 0

altele, situație facturi, certificate urbanism și autorizații de construire = 0

  • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public = 0 lei
  • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare : circa 500 persoane

Ca urmare a celor prezentate la punctele nr.2 și 3, raportat la obiectivele primăriei comunei Sohatu de a desfășura activitatea intr-o manieră deschisă față de public și de a asigura accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes public, pe loc sau cu respectarea termenelor prevăzute de lege, considerăm că aceste obiective au fost atinse.

Administrația publică locală

în anul 2020 Consiliul local al comunei Sohatu a fost convocat în 5 ședințe de consiliu ordinare și 2 ședințe de consiliu extraordinare, toate au fost ședințe publice, au fost adoptate un număr de 26 hotărâri de consiliu cu caracter normativ și individual.

Primarul comunei Sohatu a emis un număr de 83 de dispoziții dintre care asistență socială și autoritate tutelară 45, convocare Consiliu Local 7, resurse umane 1, constituire comisii 11, altele ( virări de credite, rectificări de stare civilă, măsuri organizatorice) 28.

Din punct de vedere economic în anul 2020 veniturile bugetare totale încasate de comuna Sohatu au fost de 3.962.199 lei, iar cheltuielile au fost de 3.875.907 lei.

Informații despre litigii în care este implicată Primăria comunei Sohatu

în anul 2020 au fost înregistrate la Primăria comunei Sohatu un număr de peste 12 procese aflate pe rolul instanțelor de judecată, dintre care:

6 dosare fond

1 dosar revizuire

4 dosare uzucapiune

1 dosar cu privire la minori și familie

în litigiile cu primăria au fost 7 soluții favorabile, 2 suspendate, iar 3 dosare continuă în anul 2021.

Activitatea curentă a instituției este asigurată în permanență de către: primar, viceprimar, secretarul general al comunei, 3 funcționari publici și 3 persoane contractuale angajate cu normă întreagă.

Pentru anul 2020, în cadrul activității cu furnizarea informațiilor de interes public din cadrul primăriei comunei Sohatu, au fost stabilite obiective generale care să îmbunătățească procesul de comunicare dintre cetățeni și administrația publică locală și să asigure accesul în condiții optime a cetățenilor la informații precum și reducerea timpului de răspuns la solicitările publice furnizate la cerere