Organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractual vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Sohatu, județul Călărași

7 sept. 2022 | Cariera

Dispozitie privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi contractual vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Sohatu, județul Călărași

lordache Cătălin – primarul comunei Sohatu, județul Călărași,

Având în vedere:

 • referatul nr. al viccprimarului comunei Sohatu, județul Călărași privind necesitatea angajării de personal contractual pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire comunală;
 • HCL nr. 2/2021 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Sohatu, județul Călărași;
 • HCL nr. 25/2021 cu privire la modificarea Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sohatu;
 • HCL nr. 26/2021 cu privire la modificarea Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sohatu;
 • HCL nr. 5/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Sohatu pe anul 2022;
 • Dispoziția nr. 57/03.06.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru selectarea și angajarea personalului contractual;

în temeiul art.196 alin.(l), lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUN

Art. 1. (1). Se organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sohatu, județul Călărași, astfel:

 • Muncitor calificat IV – 1 post;
 • Muncitor necalificat I -1 post;
 • Personal de serviciu – 1 post.

(2) Concursul se desfășoară astfel:

 • Pentru muncitor calificat:
 1. proba scrisă – 10.2022, ora 9.00;
 2. interviu-04.10.2022;ora 09.00. 
 • pentru muncitor necalificat și personal de serviciu:
 1. probă practică – 10.2022, ora 12.00;
 2. interviu – 10.2022, ora 09.00.

Art. 2. Anunțul local, bibliografia, condițiile generale și specifice de participare, documentele solicitate candidaților și calendarul de desfășurare sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă a prezentei dispoziției.

Art. 3. (1) Componența comisiei de concurs va fi următoarea:

 • Președinte: Odorog Claudia Manana, viccprimarul comunei Soham:
 • Membru: Dulea Mariana, ofițer stare civilă;
 • Membru: Popa Aurelia, inspector agent agricol.

Componența comisiei soluționare a conlestațiilor va 11 următoarea:

 • Președinte: Rocaș Ana Maria, contabil;
 • Membru: Stăetu Stana, bibliotecar;
 • Membru: Pandelea Mihaela, casier
 • Doamna Mircea Mirela având funcția de secretar dactilograf cu atribuții și de registratură în aparatul dc specialitate al primarului comunei Soham, se numește secretar al celor două comisii mai sus menționate.

Art. 4. Secretarul general al comunei Sohatu va comunica prezenta dispoziție prefectului județului Călărași în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, precum și persoanelor și instimțiilor interesate.