Buletinul informativ

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Asigurarea accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediul compartimentului Relații cu publicul, Registratură situat în incinta Primăriei comunei Sohatu, telefon 0242517005; fax 0242517182; adresă de e-mail registratura@primariasohatu.ro sau la adresa din sat Sohatu, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.54,com.Sohatu,jud. Călărași.

Conform art.5 alin.(l) din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:

 1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției
 2. structura organizatorică, programul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționare.
 3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității.
 4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax adresa de e-mail și adresa paginii de internet
 5. sursele financiare .
 6. programele și strategiile proprii.
 7. lista cuprinzând documentele de interes
 8. lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu.
 9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
 10. ACTELE NORMATIVE – care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Sohatu
 11. Constituția României.

2.Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3.Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

4.0UG 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.

 • .Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată.
 • .Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația publică.
 • .Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată.
 • .Codul civil al României.
 • .Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
 • .Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • .Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
 • .Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.
 • .Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
 • .Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
 • .Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată, modificată și completată.

16.OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată și completată.

 • .Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.
 • .Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
 • .Legea 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • .Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 • .Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 • . Legea 448/2006- republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicata.
 • . Legea 16/1996 – a Arhivelor Naționale, republicată
 • .Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.
 • .Hotărârea Guvernului 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 25.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Sohatu, județul Călărași – adusă la cunoștința publică prin afișare în Monitorul Oficial Local și pe site la secțiunea http:// https://primariasohatu.ro/consiliul-local/hotarari/.

www.primariasohatu.ro//sites/default/files/Consiliul_Local/Hotarari.

 • Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 10.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Local al comunei Sohatu, județul Călărași – adusă la cunoștința publică prin afișare în Monitorul Oficial Local și pe site la secțiunea https://primariasohatu.ro/consiliul- local/hotarari/.

II.Structura Organizatorică, Atribuțiile Departamentelor, Programul De Audiențe al Autorității sau Instituției Publice, Programul De Funcționare

 1. .Organigrama instituției și Ștatul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 la data de 19.10.2021 adusă la cunoștința publică prin afișare în Monitorul Oficial Local și pe site la secțiunea https://primariasohatu.ro/primaria/organigrama/.
 2. .Dispoziția nr.55 din 31.05.2022 – privind aprobarea Regulamentului de ordine Interioară pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sohatu, județul Călărași- adusă la cunoștință publică prin afișare în Monitorul Oficial Local.
 • .Programul de funcționare
  Luni-Joi, între orele 800-1630
  Vineri între orele 800-1400
 • .Programul de furnizare a informațiilor de interes public-relații cu publicul

Luni-Joi, între orele 800-1630
Vineri între orele S00-1400

 • . Programul de audiențe:
 1. Primar- marți- vineri, între orele 1000-1200 .
 2. Viceprimar-luni-joi, între orele 1300-1500.

înscrierile la audiențe se fac de luni până miercuri între orele 1000 și 1200 , la compartimentul registratură.

III.Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Sohatu:

 1. Primar-lordache Cătălin
 2. Viceprimar-Odorog Claudia Mariana

4.Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public:

aJMircea Mirela – secretar-dactilograf în cadrul primăriei Sohatu.

 1. Coordonatele de contact ale Primăriei comunei Sohatu
 2. Denumire- Primăria Sohatu
 3. Sediu: -sat Sohatu, Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.54,corn Sohatu, județul Călărași
 4. Telefon: 0242/517005
 5. Fax: 0242/517182
 6. Adresă e-mail:registratura@primariasohatu.ro.
 7. Site: https://primariasohatu.ro/
 8. Surse financiare:
 • Bugetul local;
 • cote și sume defalcate din TVA ;
 • subvenții.

S-au adus la cunoștință publică prin afișare Hotărârile Consiliului Local Sohatu :

 1. Strategii proprii:

Strategia de Dezvoltare locală a comunei Sohatu 2021-2027, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Sohatu nr. 2 din 31.01.2022 adusă la cunoștința publică prin afișare în Monitorul Oficial Local și pe site la secțiunea http:// https://primariasohatu.ro/consiliul-local/hotarari/.

 • Lista cuprinzând documentele de interes public.
 1. Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 2. Organigrama și Ștatul de funcții ale Primăriei Sohatu.
 3. Regulamentul de organizare și funcționare al primăriei comunei Sohatu.
 4. Regulamentul de funcționare al Consiliului Local Sohatu.
 5. Programul de audiențe al persoanelor din conducerea Primăriei Sohatu.
 6. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Sohatu.
 7. Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiiloe publice din cadrul Primăriei Sohatu.
 8. Coordonatele de contact ale Primăriei Sohatu: denumirea, sediul numerele de telefon, fax, adresa de e mail, adresa paginii de internet.
 9. Sursele financiare, bugetul Primăriei Sohatu.
 10. Bilanțul contabil al Primăriei Sohatu.
 11. Programe și strategii proprii ale Primăriei Sohatu.
 12. Lista cuprinzând documentele de interes public ale Primăriei Sohatu.
 13. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate ale Primăriei Sohatu.
 14. Modalități de contestare a deciziei autorității sau instuituției publice, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public.
 15. Lista certificatelor de producător emise de Primăria
 16. Publicațiile privind afișarea ofertelor de vânzare a terenurilor din extravilan, conform legii 17/2014.
 17. Publicațiile de căsătorie.
 18. Alte documente care nu contravin prevederilor 12 din Legea nr.544/2001.
 1. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Formular modalitate de contestare-https://primariasohatu.ro/primaria/transparenta-decizionala/ Conform art.22 din Legea nr.544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informațiile de interes public, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.544/2001.