Anunt

7 iun. 2022 | Cariera

PRIMĂRIA COMUNEI SOHATU cu sediul in comuna Sohatu, sat Sohatu, str. Barbu Ștefanescu Delavrancea, nr. 54, județul Călărași organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de: muncitor calificat IV, 2 posturi, muncitor necalificat l, 2 posturi, personal de serviciu 1 post, conform II.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfășură la sediul Primăriei comunei Sohatu din sat Sohatu, str. Barbu Ștefanescu Delavrancea nr.54, comuna Sohatu, județul Călărași, astfel:

Proba scrisă în data de 04.07.2022 ora 9.00 .

* Proba interviu în data de 04.07.2022 ora 13.30

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. muncitor calificat IV in cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală, nivelul studiilor medii/generale. permis de conducere categoriile B și C, disponibilitate privind programul de lucru, certiticat/atestat de pregătire profesională pentru buldoexcavator sau mașini și utilaje terasamente/ utilaje grele, nu necesită vechime în muncă.
 2. muncitor calificat IV în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală, condițiile specifice sunt: nivelul studiilor medii/generale. disponibilitate privind programul de lucru, certi fi cat/atestat de pregătire profesională pentru mașini și utilaje, nu necesită vechime in muncă.
 3. muncitor necalificat I în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală, condițiile specifice sunt: nivelul studiilor medii/generale, nu necesită vechime în muncă.
 4. personal de serviciu în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală, condițiile specifice sunt: nivelul studiilor medii/generale, nu necesită vechime în muncă.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 1 (1 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a 111-a la sediul primăriei comunei Sohatu, județul Călărași.

Relații suplimentare la sediul: primăriei comunei Sohatu, județul Călărași, strada Barbu Ștefanescu Delavrancea, nr. 54, persoană de contact: Mircea Mirela, telefon 0242517005.

Documente dosar concurs

în vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs până pc data de 24.06.2022, ora 16.00. Dosarul cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă după caz. adeverințele care atestă vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pc propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate:
 7. curriculum

Copiile actelor vor fi însoțite de documentele originale.

în cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de participare se depun la sediul primăriei, adresă: Primăria Sohalu. sat Sohatu, coin. Sohatu, jud. Călărași, str. Barbu Șlelăncscu Delavrancea, nr. 54.

Tel. 0242 517 005, persoană de contact Mircea Mirela.