PRIMARUL SI VICEPRIMARUL

 

 

 

I. PRIMARUL

 

 

1. Consideratii generale

 

Comunele, orasele si sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar, iar municipiul Bucuresti are un primar general. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti sunt in relatii de subordonare fata de primarul general al municipiului Bucuresti.

Institutia primarului este traditionala in administratia Romaniei. Ea a fost reglementata pentru prima data in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunala din 1864 si a cunoscut o evolutie continua ca un efect firesc al transformarilor prin care a trecut statul romanesc.

 

Astazi, primarul este autoritatea executiva a administratiei publice locale care indeplineste in acelasi timp si rolul de reprezentant al statului in relatiile cu persoane fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in justitie, in unitatea administrativ teritoriala in care a fost ales[1].

 

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul. Potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate[2].

Daca nici unul dintre candidatii propusi de partidele si formatiunile politice participante la alegeri nu intruneste aceasta majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, in cel mult doua saptamani, intre candidatii situati pe primele doua locuri si va fi ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi. in situatia paritatii de voturi a cel putin doi candidati, pentru functia de primar, se declara balotaj si se vor organiza, de drept, noi alegeri in termen de doua saptamani. La aceste alegeri vor participa numai candidatii care s-au aflat in situatie de balotaj.

in cazul in care unul dintre candidatii la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin,  decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile cerute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul urmator. Daca una dintre aceste situatii vizeaza unul dintre candidatii aflati in situatie de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat. Pe baza rezultatului votului, biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii primarului.

Primarul si primarul general al Capitalei indeplinesc functii de autoritate publica; sunt sefii administratiei publice locale si raspund in fata Consiliului de buna functionare a acesteia. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei. Este obligatorie purtarea esarfei la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data alegerilor, in camera de consiliu, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna, orasul sau subdiviziunea administrativ - teritoriala. Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de catre un judecator desemnat de presedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti. Invalidarea alegerii primarului se poate pronunta in cazurile prevazute mai sus. Rezultatul validarii se prezinta in sedinta de constituire a Consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator sau un delegat al prefectului. in caz de invalidare a mandatului primarului, se organizeaza alegeri in termen de cel mult 45 de zile de la data invalidarii, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Primarul depune in fata Consiliului local urmatorul juramant in limba romana:

"Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, judetului). Asa sa-mi ajute Dumnezeu."

Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.

in situatii deosebite, juramantul se poate depune si in fata presedintelui instantei judecatoresti care a validat alegerea primarului.

Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, pe timp de razboi sau catastrofa.

 

 

 

2. Incompatibilitatile functiei de primar

 

Potrivit Legii nr.161/2003 cu privire la unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei[3], functia de primar si primar general al municipiului Bucuresti, este incompatibila cu:

a) functia de consilier local sau de consilier judetean;

b) functia de prefect sau subprefect;

c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia;

d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice;

e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;

f) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national;

g) calitatea de comerciant persoana fizica;

h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;

i) calitatea de deputat sau senator;

j) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora;

k) orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale.

 Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.

Mandatul de primar este incompatibil si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.

Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale primarului detin calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean.

Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

 

 

3.  Protectia legala a primarului in calitatea sa de ales local

 

Primarul, in exercitarea mandatului sau, ca ales local este in serviciul colectivitatii, fiind ocrotit de lege.

Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului de primar este garantata.

 

Potrivit Legii nr. 393/2004 primarul nu poate fi tras la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

De asemenea, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

 

Pe intreaga durata a mandatului, primarul se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.

De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei - sot, sotie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra primarului in legatura cu exercitarea mandatului sau.

 

 

 

4. Drepturile primarului

 

Pe toata durata mandatului de primar, contractul de munca al acestuia la institutiile publice, la regiile autonome sau la societatile comerciale cu capital majoritar de stat se suspenda. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta[4].

in functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.

Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii mandatului de catre titular.

in cazul in care, pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali, au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.

La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, de presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire.

La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.

in cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.

Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului, primarului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive ce nu le sunt imputabile.

La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.

 Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Primarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

Drepturile banesti cuvenite primarilor, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

Primarii beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii au obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local, indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc. in cazuri de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.

 

Durata exercitarii mandatului de primar constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.

Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Primarii in calitatea lor de alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

in urma indeplinirii unor misiuni oficiale, primarii sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate in termen de 30 de zile de la data incheierii misiunii.

in cazul nedepunerii in termen a raportului primarul va suporta cheltuielile deplasarii.

 

 

 

5. Obligatiile primarului

 

Potrivit Legii nr. 393/2004 referitoare la Statutul alesilor locali primarii, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Primarul ca si ales local este obligat potrivit legii sa mentioneze expres situatiile in care interesele lui personale contravin intereselor generale.

Primarul este obligat la probitate si discretie profesionala. De asemenea, este obligat sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

Primarii in calitatea sa de ales local are indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

 

Primarul nu poate face uz si nu se poate prevala de calitatea de ales local in exercitarea unei activitati private.

Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului.

 

 

6. Atributiile primarului

 

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale :

 

a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor

Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale,

precum si a hotararilor consiliului judetean;

b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;

c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;

d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice

locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;

e) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;

f) exercita functia de ordonator principal de credite;

g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;

h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. in acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;

j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;

m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;

o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;

p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;

r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

s) conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;

s) indeplineste functia de ofiter de stare civila;

t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

t) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;

u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local;

v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

 

Primarul poate delega viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit art. 68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x) si y).

Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

 

Atributiile primarului care nu pot fi delegate :

Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art. 69 din Legea nr. 215/2001, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a)–f), h), i), k), l) si t) din aceeasi lege nu pot fi delegate.

Ca reprezentant al statului primarul are urmatoarele atributii:

¨      autoritate tutelara;

¨      sarcinile ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi;

¨       reprezentat al statului in comuna sau orasul in care a fost ales;

 

in exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara, precum si a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor, precum si a altor asemenea atributii, stabilite prin legi, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales. in cazuri exceptionale, daca primarul refuza sau este in imposibilitatea de exercitare a unora dintre atributiile prevazute mai sus sau in alte legi speciale, aceste atributii se exercita de catre secretar.

        Primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce-i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local. Astfel, primarul prezinta trimestrial sau la cererea Consiliului local informari privind executarea hotararilor adoptate de Consiliu.

Atunci cand actioneaza ca autoritate executiva a administratiei locale primarul trebuie sa asigure executarea hotararilor consiliului local. Totodata primarul este abilitat de lege sa faca propuneri consiliului local cu privire la organizarea referendumului local, la reglementarile locale privitoare la urbanism si amenajarea teritoriului, la proiectul de statut al personalului, numarul de personal si salarizarea acestuia. in aceeasi calitate, primarul este abilitat de lege sa exercite atributii specifice in materie de buget local, ordine si liniste publica, salubritate, drumuri publice si circulatie rutiera, conducere a serviciilor publice locale si administrare a bunurilor comunei sau ale orasului, prevenire si limitarea a urmarilor unor situatii exceptionale.

 

 

 

7. Actele primarului

 

in exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Dispozitiile normative devin executorii numai dupa ce au fost aduse la cunostinta publica, iar cele individuale de la data comunicarii lor persoanelor interesate. Aducerea la cunostinta publica a dispozitiilor normative ale primarului poate avea loc prin publicare in presa locala sau prin afisare la sediul consiliului local si in alte locuri special amenajate, accesibile publicului. Dispozitiile cu caracter individual se comunica direct celor interesati, sub semnatura sau prin posta, cu dovada de primire.

Dispozitiile primarului se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul comunei sau orasului.

Secretarul nu va aviza favorabil dispozitiile primarului pe care le considera ilegale, dar in aceste cazuri va prezenta scris  primarului motivele refuzului sau.

Secretarul comunica prefectului dispozitiile primarului, de indata, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data emiterii acestora. Comunicarea dispozitiilor primarului, insotite de eventualele obiectii cu privire la legalitatea acestora, se face, in scris, de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.

Secretarul asigura comunicarea dispozitiilor primarului si altor autoritati sau institutii publice, precum si persoanelor interesate, in cel mult 10 zile de la data emiterii acestora, daca legea nu prevede altfel.

De asemenea, secretarul asigura aducerea la indeplinire publica a dispozitiilor normative ale primarului , dar numai dupa 5 zile de la data comunicarii lor oficiale catre prefect[5]. in cadrul acestui termen, prefectul va examina legalitatea dispozitiei primarului si, in cazul in care considera ca aceasta este ilegala, va solicita primarului reanalizarea dispozitiei in cauza, cu propuneri motivate de modificare sau revocare a acesteia. in urma interventiei primarului este posibil ca publicarea dispozitiei primarului sa nu aiba loc, daca insusi primarul va accepta ca dispozitia sa este ilegala sau are dubii in legatura cu legalitatea acesteia.

 

 

 

8. Suspendarea mandatului primarului

 

Durata mandatului primarului este de 4 ani si poate fi prelungit prin lege organica in caz de razboi sau catastrofa.

in situatia expres prevazuta de lege[6], si anume, in cazul arestarii preventive, mandatul primarului este suspendat de drept. Masura arestarii se comunica de indata de catre instanta judecatoreasca prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

Suspendarea poate fi dispusa numai la cererea motivata a instantei de judecata sau a Parchetului.

Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara de cazul in care Parchetul sau instanta de judecata a solicitat ridicarea acestei masuri mai inainte.

Ordinul de suspendare se comunica, de indata, primarului.

impotriva ordinului de suspendare, primarul se poate adresa instantei de judecata in conditiile Legii contenciosului administrativ, in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta. Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.

 

 

 

9. Incetarea mandatului primarului

 

incetarea mandatului de primar, la termen, are loc la data depunerii juramantului de catre noul primar. insa, calitatea de primar inceteaza[7], de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

a) demisie[8];

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;

d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

e) condamnarea definitiva, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

f) punerea sub interdictie judecatoreasca prin hotarare definitiva;

g) pierderea drepturilor electorale;

h) deces.

            in situatiile prevazute mai sus Consiliul local adopta o hotarare prin care ia act de incetarea mandatului primarului si declara vacanta functia acestuia.

in cazul demisiei, pana la adoptarea de catre Consiliul local a hotararii de mai sus, primarul poate reveni asupra demisiei. Primarul poate fi demis din functie pentru motivele prevazute mai sus, care se aplica in mod corespunzator, daca actele acestuia au fost emise cu rea-credinta. Demiterea primarului, bazata pe hotararile definitive ale instantei de judecata se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului. Hotararea si motivele care au stat la baza emiterii acesteia se aduc la cunostinta primarului de catre prefect, in termen de 5 zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Hotararea de demitere poate fi atacata de catre primar la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta. in acest caz, procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza. Introducerea actiunii suspenda executarea masurii de demitere.

Un alt caz de incetare a mandatului primarului este prin referendum. Astfel mandatul primarului poate inceta, inainte de termen, cand cel putin jumatate plus unu din numarul total al cetatenilor cu drept de vot s-au pronuntat in acest sens.

        Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate prefectului, de catre locuitorii comunei sau orasului, care sunt nemultumiti de activitatea primarului.

Cererea pentru organizarea referendumului va cuprinde motivele care au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

        Conditiile cerute potrivit legii pentru organizarea referendumului sunt urmatoarele:

-         sa fie solicitata de cel putin 25% din locuitorii cu drept de vot;

-         procentul de mai sus sa fie realizat in fiecare din localitatile componente ale comunei sau orasului.

Motivele invocate in sustinerea cererii pot fi nesocotirea de catre primar a intereselor generale ale colectivitatii locale sau neexercitarea de catre acesta a atributiilor ce-i revin, inclusiv a celor pe care le exercita in calitate de reprezentant al statului.

Dupa analizarea cererii, in termen de 30 de zile, prefectul va transmite Guvernului prin Ministerul Afacerilor si Internelor o propunere motivata de organizare a referendumului. in termen de 60 de zile de la solicitarea prefectului, Guvernul se va pronunta, prin hotarare, asupra cererii de organizare a referendumului. in caz de aprobare a cererii, Guvernul va stabili data organizarii referendumului, care va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului, prin grija prefectului.

Referendumul local se organizeaza prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al aparatului de specialitate. Cheltuielile pentru desfasurarea referendumului se suporta integral din bugetul local.

Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.

in cazul in care rezultatul referendumului este pentru incetarea mandatului primarului, Guvernul, in termen de 30 de zile va stabili data organizarii alegerilor pentru functia de primar.

Pana la alegerea noului primar sau pe timpul suspendarii din functie a acestuia, atributiile primarului se indeplinesc de catre viceprimarul desemnat de consiliul local.

 

 

 

 

II. VICEPRIMARUL

 

Potrivit art. 61 din Legea administratiei publice locale, in activitatea sa, primarul este ajutat de unul sau doi viceprimari care sunt alesi, dintre consilieri, de catre consiliul local pentru un mandat de 4 ani.

Viceprimarii  nu pot fi in acelasi timp si consilieri locali. in acest scop, Legea nr. 215/2001 prevede in art. 156 ca in termen de 30 de zile de la intrarea sa in vigoare, viceprimarii aveau obligatia sa opteze, fie pentru calitatea de consilier, fie pentru functia de viceprimar.

Alegerea viceprimarilor se face de catre consiliile locale din randul acestora, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

Ca si in cazul primarului, pe toata durata exercitarii mandatului de viceprimar, contractul de munca al acestuia la institutii publice, regii autonome , companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital majoritar de stat sau la societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se suspenda de drept. De asemenea, viceprimarul primeste pe toata durata exercitarii mandatului sau o indemnizatie stabilita, potrivit legii.

Mandatul viceprimarului poate inceta prin act administrativ (hotararea consiliului local) sau de drept.

incetarea mandatului prin act administrativ poate avea loc prin schimbarea din functie a acestuia.

Schimbarea din functie a viceprimarului se face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau la propunerea motivata a primarului, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie. Hotararea consiliului local poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in conditiile Legii 554/2004, insa instanta de judecata se va pronunta numai asupra legalitatii hotararii atacate, nu si asupra oportunitatii acestei hotarari, care se apreciaza, in exclusivitate, de catre consiliul local.

Cu alte cuvinte, instanta de contencios administrativ va verifica daca hotararea a fost adoptata cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 215/2001 si nu se va pronunta asupra temeiniciei acestei hotarari, numirea si schimbarea din functie a viceprimarilor putand fi chiar rezultatul unor “calcule politice”.

De altfel, nu poate fi contestat faptul ca activitatea viceprimarilor poate fi cel mai bine apreciata de catre consiliul local, acesta avand un drept de apreciere exclusiv si nelimitat in aceasta privinta.

in concluzie, numirea si schimbarea din functie a viceprimarului au la baza criterii politice si nu profesionale. De aceea, aceste masuri administrative nu pot fi asimilate cu numirea si eliberarea din functie a functionarilor publici, care trebuie sa aiba loc pe baza unor criterii obiective si nu pe baza unor considerente de apreciere subiectiva a conducatorilor administratiei publice.

Mandatul viceprimarului inceteaza de drept in aceleasi situatii in care are loc si incetarea de drept a mandatului primarului. intr-un asemenea caz, consiliul local ia act de incetarea mandatului viceprimarului si alege un nou viceprimar.

Mandatul viceprimarului poate fi suspendat in cazul in care a fost arestat preventiv, in aceleasi conditii in care poate avea loc suspendarea din functie a primarului.

Viceprimarul exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, precum si atributiile repartizate de catre consiliul local. Desi legea nu prevede, el trebuie sa participe la sedintele consiliului local.

in caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie, atributiile acestuia vor fi exercitate, de drept, de viceprimar sau, dupa caz, de catre viceprimarul desemnat de catre consiliul local, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

in aceste situatii, consiliul local poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai un consilier care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.

in situatia in care sunt suspendati din functie in acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea masurii suspendarii din functie a acestora.

Daca devin vacante in acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar care va executa de drept atributiile primarului pana la alegerea unui nou primar, iar in locul sau va fi delegat, in mod temporar, un consilier local.

 

sus

 [1] Potrivit art.69 din Legea nr.215/2001

[2] Potrivit art.91 din Legea 67/2004, alegerile pentru consilieri si primari sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

[3] Art. 87 din Legea nr. 161/2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 279 din 21 aprilie 2003

[4] Conform Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 912 din 07 oct.2004

[5] Art. 50 alin 20 Legea nr. 215/2001

[6] Art. 77 din Legea 215/2001

[7] Art. 15 din Legea nr. 393/2004 – privind Statutul alesilor locali

[8] Potrivit art.17 alin 1 din Legea 393/2004 primarul poate demisiona anuntand in scris consiliul local si prefectul.